تبلیغات
پایگاه تخصصی هنرهـــای رزمــــی - روکو فرانسیس مورچگیانو
روکوفرانسیس مورچیگانو معروف به {راکی مارسیانو}
لقب: خرد کننده سیاه  متولد 1 سپتامبر 1923 در بروکتون آمریکا

این بوکسور سنگین وزن باجثه ای که خیلی هم به یک بوکسور نمیخورد  تمام بوکسورهای زمان خود را شکست داد.اوبا 178 سانتیمتر قد و 84 کیلو وزن  میتوانسته در 2 وزن پایینتر هم مسابقه دهد ولی با بوکسور های 110 کیلو مبارزه میکرد و هیچ شکستی هم تابه حال نداشته است.

راکی از سال 1952 تا 1956 به طو ردائم {بدون یک شکست} قهرمان جهان بود و 6 بار از مقام قهرمانی خود دفاع کرد. اودر 43 مسابقه حریفانش راناک اوت کرد ودر 6 مسابقه بالاترین امتیاز را صاحب شد که جمعا 49 مسابقه انجام داده است.

کلی درباره اومی گوید:وقتی 14 ساله بودم رادیو همچنان میگفت {وهنوز هم راکی قهرمان جهان است} و چون من به قهرمانی می اندیشیدم مارسیانو در زندگی من تاثیر زیادی گذاشت. جو ولکات به راکی گفته :اگر روزی عنوان قهرمانی ام را واگذار کنم آن را با خوشحالی به تو میدهم.

مارسیانو میگوید:من هیچ وقت در رینگ نترسیدم  من میتوانم با هر انسان زنده ای مبارزه کنم. آغاز کار راکی مصادف بود با اواخر کار جو لوئیزو این دو با هم مسابقه دادند.راکی در راند 8 لوئیز راناک اوت کرد لوئیز قهرمان محبوب راکی بود او پس از مسابقه در رختکن گریست.  راکی 2بار جو ولکات {قهرمان قبل از خود} در راند 1 و13 ناک اوت کرد. کار شناسان معتقدند دلیل شهرت وی رکورد 49 مسابقه و 49 پیروزی او میباشد او 88 درصد مسابقاتش رابا ناک اوت برنده شده ودر 11مسابقه حریف رادر راند 1نا ک اوت کرد.

مسابقه جرسی جووالکات در مقابل راکی بزرگترین مسابقه قهرمانی سنگین وزن تااین زمان بوده است.راکی در راند اول نقش بر زمین شد ولی تاشماره 3 از زمین بلند شد اوتاراند 13 از نظر امتیاز ی عقب بود اما در یک لحظه با دست راست وحشتناک ترین ضربه رابه جرسی زد واورانقش بر زمین کرد وقهرمان جهان شد.

کارشناسان بوکس وکسانی که باراکی مسابقه داده اند میگویند مسابقه با راکی دردناک ترین مسابقه است و مشت های او سنگین ترین مشت در بین تمام مشت زنهای تاریخ بوده و هر مشت وی برابرب ا4 مشت جو لوئیزاست . او با حالتی شبیه گاو وحشی خمیده و با سربه سمت حریفش نزدیک میشود.

در یک بازی حیثیتی که  بین او و کلی برگزار شد محمد علی کلی با ناک اوت بازی را به مارسیانو واگذار کرد .مارسیانو در45 سالگی در یک حادثه دلخراش هوایی در آستانه سالروز تولدش در 31 آگوست1969 در گذشت وجهان رااز وجود برترین بوکسورتمام دوران محروم کرد.