تبلیغات
پایگاه تخصصی هنرهـــای رزمــــی - سردرد ناشی از ورزش و درمان آن
1393/09/22

سردرد ناشی از ورزش و درمان آن

   نوشته شده توسط: م ف    نوع مطلب :پزشکی ورزشی ،


ﺳﺮدرد ﯾﮏ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﻊ در ورزﺷﮑﺎران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮ,ﺷﺪت و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺳﺮدرد ھﺎی ﻧﺎﺷﯽاز ورزش ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ دارﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
ﻣوارد ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑه ﻣراﺟﻌه ﺑهﭘزﺷﮏ
ھﺮﮔﺎه ﻗﺒﻼ دﭼﺎر ﺳﺮدرد ﻧﺒﻮده اﯾﻢ و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺪﻧﺒﺎل ورزش دﭼﺎر ﺳﺮدرد ﺷﺪه اﯾﻢ،ھﺮﮔﺎه ﻗﺒﻼ ﺳﺮدرد داﺷﺘﻪ اﻣﺎ دﭼﺎر ﺳﺮدردی ﺷﺪه ﮐﻪ اﻟﮕﻮ ﯾﺎ ﺷﺪت آن ﺑﺎ ﺳﺮدردھﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻔﺎوتدارد،ھﺮﮔﺎه ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺑﺮوز ﺳﺮدرد ھﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ھﺮﮔﺎه ﺳﺮدرد ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ,ﺑﯽ ﺣﺴﯽ,ﺳﻔﺘﯽ ﮔﺮدن,ﮐﺎھﺶ وزن اﺧﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﺐ ﺑﺎﺷﺪ.

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﺳردرد
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺧﺬ ﯾﮏ ﺷﺮح ﺣﺎل ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﯿﻤﺎر دارد. اﺻﻮﻻ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع ﺳﺮدرد ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل اﺳﺖ.ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ درد,ﺷﺪت,ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺳﺮدرد از ﻧﻮع ﻓﺸﺎرﻧﺪه اﺳﺖ ﯾﺎﺿﺮﺑﺎﻧﺪار ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﮫﻤﻨﺪ. ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﮫﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮدرد ﺑﺎ ﭼﻪداروھﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﯾﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد,ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﯾﺎ ﻏﺬاھﺎﯾﯽ ﺳﺒﺐ ﺑﺪﺗﺮ ﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﺷﺪن ﺳﺮدرد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ,آﯾﺎ ﺳﺮدرد ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻤﯽ ﻣﺜﻞﺗﮫﻮع,اﺳﺘﻔﺮاغ و ﺗﺮس از ﻧﻮر ﯾﺎ ﺻﺪا ھﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﺳردرد ھﺎی ﺷﺎﯾﻊ در ورزش

ﺳردرد ﻣﯾﮕرﻧﯽ:
ﻋﻼﯾﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎ:
درد ﺷﺪﯾﺪ و ﺿﺮﺑﺎﻧﺪاری ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت دوره ای درﺟﻠﻮ ﯾﺎ طﺮﻓﯿﻦ ﺳﺮ ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﭼﺸﻢ ﺣﺲ ﺷﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺳﺮدرد ﺑﯿﻤﺎر ﺟﺮﻗﻪ ھﺎی ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ
درﺧﻼل ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻠﻪ اﻣﮑﺎن دارد اﺧﺘﻼل ﺗﮑﻠﻢ,ﺗﮫﻮع و اﺳﺘﻔﺮاق ﯾﺎ اﺧﺘﻼل ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ رخ دھﺪ.

ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﮕﺮن:
•ﺗﻐﯿﯿﺮ در ارﺗﻔﺎع (ﮐﻮھﻨﻮردی,ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺎ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ)
•اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ(ﮐﻢ آﺑﯽ ﺑﺪن طﯽ ورزش ﯾﺎ ورزش در ھﻮای ﮔﺮم)
•ﺗﻐﯿﯿﺮ در داروھﺎ
•ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
•ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ھﻮرﻣﻮﻧﯽ(ﻣﺜﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﮑﻞ ﻣﺎھﯿﺎﻧﻪ در ﺧﺎﻧﻤﮫﺎ)
•ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻟﮕﻮی ﺧﻮاب
•رژﯾﻢ ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ(ﻣﺜﻞ ﭘﻨﯿﺮ ﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﺷﮑﻼت)

درﻣﺎن:
•ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺠﻮﯾﺰ دارو ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ روش درﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ
•اﺳﺘﻔﺎده ار ﮐﻤﭙﺮس آب ﺳﺮد روی ﺳﺮ در ﺧﻼل ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺮدرد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎھﺶ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
•ﻓﺸﺎر ﺑﺮ روی ﺷﺮﯾﺎن ﺗﻤﭙﻮرال در ﺟﻠﻮی ﮔﻮش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎھﺶ ﻋﻼﯾﻢ ﺳﻤﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
•ﭘﺮھﯿﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻤﻠﻪ و ﻣﻨﻈﻢ ﻧﻤﻮدن ﺧﻮاب در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻤﻼت ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .


ﺳردرد ﺧوﺷه ای:

ﻋﻼﯾﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎ:
درد ﺑﺴﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮزاﻧﻨﺪه ﯾﺎ ﺳﻮراخ ﮐﻨﻨﺪه دارد
درد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﺮد را از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎز ﻣﯽ دارد •اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮدرد در ﻣﺮدان 5 ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﺷﯿﻮع دارد
در ﺣﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻓﺮد اﺷﮑﺮﯾﺰش و اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﯾﮏ ﭘﻠﮏ دارد
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﯿﻦ 35 ﺗﺎ 45 دﻗﯿﻘﻪ طﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ•ﺳﺮدرد ھﻤﻮاره ﯾﮏ طﺮﻓﻪ اﺳﺖ.

درﻣﺎن:
ﺑﺮﺧﯽ داروھﺎی ﺿﺪ ﻣﯿﮕﺮن در درﻣﺎن ﺳﺮدرد ﺧﻮﺷﻪ ای ﻣﻔﯿﺪاﻧﺪ
دادن اﮐﺴﯿﮋن ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻪ ﻣﺪت 5 ﺗﺎ 15 دﻗﯿﻘﻪ ھﻢ در درﻣﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮدرد ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ

ﺳردرد ﮔردﻧﯽ:
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮدرد ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﻋﻀﻼت,ﻣﻔﺎﺻﻞ ﯾﺎ اﻋﺼﺎب در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﺮدﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺼﻮرت دردی ﭘﺎﯾﺪار و ﮔﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﺮ اﻧﺘﺸﺎرﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﻋﻠﻞ ﺳﺮدرد ﮔﺮدﻧﯽ:
اﺳﭙﺎﺳﻢ ﻋﻀﻼت ﮔﺮدن
ﻓﺸﺎر ﺑﺮ روی اﻋﺼﺎب ﺑﯿﻦ ﻣﮫﺮه ای در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﺮدن
ﻓﺸﺎر ﺑﺮ روی اﻋﺼﺎب ﺑﯿﻦ ﻣﮫﺮه ای در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮔﺮدن

ﺳﻔﺘﯽ و ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدن طﻮﻻﻧﯽ ﮔﺮدن

درﻣﺎن طﺒﯽ
ﻣﺎﺳﺎژ ﻋﻀﻼت ﮔﺮدن
ﭘﺮھﯿﺰ از ﻗﺮار ﮔﯿﺮی داﯾﻢ ﺳﺮ در ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎص

ﺳردردھﺎی ﺧﺎص ورزﺷﯽ

ﺳردرد ﻣﯾﮕرﻧﯽ ﻓوﺗﺑﺎﻟﯾﺳت ھﺎ:
ﯾﮏ ﺳﺮدرد ﻣﯿﮕﺮﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺜﻞ ھﺪ زدن اﺳﺖ و ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ از دﺳﺖ دادن ﮐﻮﺗﺎه ھﻮﺷﯿﺎری ھﻤﺮاه اﺳﺖ.اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺮدرد ﻣﻌﻤﻮﻻ طﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﮫﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺳردرد ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﯾﻧﮏ ﺷﻧﺎ: ﻋﯿﻨﮏ ﺷﻨﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻨﺎﮔﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر روی اﻋﺼﺎب زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺳﺮدرد در ﺟﻠﻮی ﺳﺮ ﮔﺮدد.

ﺳردرد در ﺷﯾرﺟه روﻧدﮔﺎن:
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ در ﺧﻮن اﯾﻦ ورزﺷﮑﺎران ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺷﯿﺮﺟﻪ رﻓﺘﻦ در ﻋﻤﻖ آب ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳردرد ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﺧوش ﺧﯾم: در وزﻧﻪ ﺑﺮداران دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن وزﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻐﺰ و ﺑﺮوز ﺳﺮدردی ﺿﺮﺑﺎﻧﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ 24 ﺳﺎﻋﺖ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺳﺮدردﻧﺎﺷﯽ از ارﺗﻔﺎع: ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﮐﻮھﻨﻮردان آﻣﺎﺗﻮر و در ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺶ از 4000 ﻣﺘﺮی رخ ﻣﯽ دھﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮھﺴﺘﺎن رخ دھﺪ. ﻣﺼﺮفﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ اﺳﺘﺎزوﻻﻣﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮوز آن را ﮐﺎھﺶ دھﺪ.مرجع معرفی و گسترش هنرهای رزمی