تبلیغات
پایگاه تخصصی هنرهـــای رزمــــی - آمینو اسید
1393/09/23

آمینو اسید

   نوشته شده توسط: م ف    نوع مطلب :پزشکی ورزشی ،


ملکولهای پروتئین از آمینو اسید ها تشکیل می شوند هر آمینو اسید از یک قسمت نیتروژن و یک چارچوب کربنی تشکیل شده است . و همین قسمت کربنی است که بین تمامی آمینو اسیدها تفاوت دارد ولی بخش نیتروژنی در تمامی آمینو اسید ها ثابت است و یک ملکول پروتئین زنجیره ای از همین آمینو اسیدها است.

اﻧﻮاع آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪھﺎ 

ھﯿﺴﺘﯿﺪﯾﻦ
ھﯿﺴﺘﯿﺪﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ دارد . ﺳﻄﺢ اﯾﻦ آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ در ادرار ﻣﺒﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻀﻼﻧﯽ اﺳﺖ . ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ ھﯿﺴﺘﯿﺪﯾﻦ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ روﻣﺎﺗﯿﺴﻢ ﻣﻔﺼﻠﯽ اﺳﺖ.

آرژﯾﻨﯿﻦ
ورزﺷﮑﺎران آرژﯾﻨﯿﻦ را ﺑﻪ طﻮر وﺳﯿﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﺤﺮک آزاد ﮐﺮدن ھﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪی آن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و اﺧﺘﻼف اﺳﺖ. ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ طﻮر ﻗﻄﻊ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯽ در ﺳﻄﺢ ھﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ( ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎز) ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . در اﻓﺮاد ﭼﺎق اﺳﺘﻔﺎده ازآرژﯾﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺎﺑﻮﻟﯿﮏ آن ﻗﺪر ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻی آن ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ آﻣﻮﻧﯿﺎک در ﺑﺪن ﻣﯿﺸﻮد در ادرار ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﮫﺎر ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . آﻣﻮﻧﯿﺎک ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ اوره ﻧﺎﺷﯽ ازﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﯾﺎ آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ اﺿﺎﻓﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد . در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ رژﯾﻢ ﮐﻢ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف آب ﻓﺮاوان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری ازطﺮﻓﺪاران اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﻤﻞ ھﺎی آرژﯾﻨﯿﻦ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری در رﺷﺪ ﻋﻀﻼت دارد اﻣﺎ در ﻣﺼﺮف آن ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺮد.

ﮔﻠﯿﺴﯿﻦ
ﮔﻠﯿﺴﯿﻦ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ اﺳﺖ و ﻣﻨﺒﻊ ﻧﯿﺘﺮوژن اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ . در ﺿﻤﻦ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﻠﺒﻮﻟﮫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮندارد . ﮐﺮاﺗﯿﻦ ﻧﯿﺰ DNA و RNA ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ دارد . ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ از ﮔﻠﯿﺴﯿﻦ در ﮐﻨﺘﺮل اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺖ . ھﻤﺎن طﻮر ﮐﻪ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﻋﻀﻼﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﻠﯿﺴﯿﻦ دارد . ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﮔﻠﯿﺴﯿﻦ از دﺳﺖ دادن اﻧﺮژیاﺳﺖ.

ﻟﯿﺰﯾﻦ
ﻟﯿﺰﯾﻦ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ال ﮐﺎرﻧﯿﺘﯿﻦ را ﻣﯽ سازند ﮐﻪ ﺳﻠﻮﻟﮫﺎی ﻋﻀﻼﻧﯽ را ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﮐﺴﯿﮋن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻟﯿﺰﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺷﺪه و روی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼژن و ﻋﻀﻠﻪ ﺗاثیر ﻣﯽ ﮔﺬارد اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ، ﻟﯿﺰﯾﻦ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻣﻨﺤﺼﺮﯾﻪ ﻓﺮد ﺑﺮای ورزﺷﮫﺎی اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﭘﺮوﻟﯿﻦ
ﭘﺮوﻟﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﻟﯿﺰﯾﻦ در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼژن ﻧﻘﺶ دارد . ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻی آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ ﭘﺮوﻟﯿﻦ در ادرار ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه آﺳﯿﺐ ﺑﺎﻓﺖ ھﻤﺒﻨﺪ اﺳﺖ . ﭘﺮوﻟﯿﻦ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻧﻘﺶ دارد و اﮔﺮ ﮐﻤﺒﻮد آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﯿﺴﺘﯿﻦ
ﺳﯿﺴﺘﯿﻦ ﺟﺰء اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﺑﺎﻓﺘﯽ اﺳﺖ ، اﮔﺮ ﭼﻪ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ھﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ھﺎ در ﺑﺪن ھﻨﻮز در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺌﻮری اﺳﺖ . ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺌﻮری رادﯾﮑﺎل ھﺎی آزاد ﻣﻮﻟﮑﻮل ھﺎی ﺷﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﻤﯽ ، از طﺮﯾﻖ ﺗﻨﻔﺲ ﯾﺎ ﺧﻮردن وارد ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ داﺧﻞ ﺑﺪن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . اﯾﻦ ﻣﻮاد قادر ھﺴﺘﻨﺪ ﺳﻠﻮل ھﺎ و ﺑﺎﻓﺖ ھﺎ را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺮی زود رس ، ﮐﺎھﺶ ﻗﺪرت و اﻧﺮژی ﺷﺪه و ﺗﺮﻣﯿﻢ را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد . ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﻮاد ﯾﺎ اﺗﻢ ھﺎ ﮐﻪ رادﯾﮑﺎل ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه و رادﯾﮑﺎل ھﺎﯾﯽ آزاد را ﻣﯽ ﺳﺎزد . ﭘﺲآﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان در واﻗﻊ ﻣﺎده ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺗﺮﻣﯿﻢ ، ﮐﺎھﺶ درد ﻧﺎﺷﯽ از اﻟﺘﮫﺎب ، ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭘﯿﺮی ، ﮐﺎھﺶ اﻟﺘﮫﺎب ﻧﺎﺷﯽ از آﺳﯿﺐ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺎﻓﺖ ھﻤﺒﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﮏ اﺳﯿﺪ
ﻧﯿﺎﺳﯿﻦ B6 ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮫﻢ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی اﺳﺖ  و در ﺣﻀﻮر وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ و ﻣﻨﯿﺰﯾﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ (B3). 

آﻻﻧﯿﻦ
آﻻﻧﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﻟﺪ اﻧﺮژی اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . آﻻﻧﯿﻦ در ﻋﻀﻼت و از آﻣﯿﻨﻮ اسیدهای زﻧﺠﯿﺮه ای ﺷﺎﺧﻪ دار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ھﻨﮕﺎم ﺗﻤﺮﯾﻦ در ادرار آزاد ﻣﯽ ﺷﻮد . ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺰﻣﻦ اﯾﻦ آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻦ ﻋﻀﻼت و ﻋﺪم ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ؛ وﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﻤﻞھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮی آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ ھﺎی زﻧﺠﯿﺮی ﺷﺎﺧﻪ دار ھﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺖ.

ﺳﺮﯾﻦ
ﺳﺮﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﺪن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﺳﻠﻮﻟﯽ اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد . اﺳﺘﯿﻞ ﮐﻮﻟﯿﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺘﻘﺎل دھﻨﺪه ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ و درﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻘﺶ دارد ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز دارد . ﺳﺮﯾﻦ از ﺗﻮﺋﻮﻧﯿﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . در ﮐﻤﺒﻮد ﺳﺮﯾﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﻤﻞ ھﺎی ﺣﺎوی آن ﺑﺎﯾﺪ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B6 ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻮم و ﻓﺴﻔﺮ ھﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﺗﺮﺋﻮﻧﯿﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﺮﺋﻮﻧﯿﻦ، ھﻤﺎن طﻮر ﮐﻪ در ﻣﻮرد آرژﯾﻨﯿﻦ ھﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﺎد اوره و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ آﻣﻮﻧﯿﺎک ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﺮایاﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮﺋﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ طﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺪ ، ﺑﻪ وﯾﯿﺘﺎﻣﯿﻦ B6 ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻮم و ﻧﯿﺎﺳﯿﻦ ﻧﯿﺎز دارد . ﺳﺮﯾﻦ و ﮔﻠﯿﺴﯿﻦ ھﺮ دو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد . ﮐﻤﺒﻮد آن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ اﻧﺮژی ﻓﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ

ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺳﻤﯽ از ﮐﺒﺪ و ﺑﺎز ﺳﺎزی ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺒﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، در ﺳﻼﻣﺖ رﯾﺸﻪ ﻣﻮ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞﺿﺪ اﺳﺘﺮس ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻓﻨﯿﻞ آﻻﻧﯿﻦ

ﻓﻨﯿﻞ آﻻﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﻨﯿﻞ آﻻﻧﯿﻦ d.l. ﻓﻌﺎﻟﺘﺮ اﺳﺖ و در درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺗﻘﻠﯿﻞ درد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دارد .

ﺗﺮﯾﭙﺘﻮﻓﺎن

ﺗﺮﯾﭙﺘﻮﻓﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺷﺢ ﯾﮏ اﻧﺘﻘﺎل دھﻨﺪه ﻋﺼﺒﯽ در ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮاب آور ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ اﺛﺮات ﺳﻮء اﺳﺘﺮس و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤًﺎ در ﺗﻨﻈﯿﻢ آھﻨﮓ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ روزاﻧﻪ درﮔﯿﺮ اﺳﺖ .

آﺳﭙﺎرﺗﯿﮏ اﺳﯿﺪ

آﺳﭙﺎرﺗﯿﮏ اﺳﯿﺪ در ﺗﺒﺪﯾﻞ ھﯿﺪرات ﮐﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﮐﺰ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮔﻠﯿﮑﻮژن ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ اﻧﺮژی اﺳﺖ ، ﻧﻘﺶ دارد.