تبلیغات
پایگاه تخصصی هنرهـــای رزمــــی - آسیب دیدگی مچ دست
1393/09/23

آسیب دیدگی مچ دست

   نوشته شده توسط: م ف    نوع مطلب :پزشکی ورزشی ،

http://www.hughston.com/hha/b_15_4_3b.jpg

کشیدﮔﯽ و ﺻﺪﻣﻪ رﺑﺎطﮫﺎی ﻣﭻ دﺳﺖ ﯾﮏ آﺳﯿﺐ ﻣﭻ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن رﺑﺎطﮫﺎی ﻣﭻ دﺳﺖ دﭼﺎر ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ و ﮔﺎھﯽ ﭘﺎرﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در اﯾﻦ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ اﺳﺘﺨﻮاﻧﮫﺎی ﻣﭻ دﺳﺖ ﺻﺪﻣﻪ ای ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ. ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﭻ دﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺮﮐﺎت ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه و ﯾﺎ ﺿﺮﺑﺎت و ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ھﺎی ﻣﭻ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﭻ دﺳﺖ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﭻ دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﭻ دﺳﺖ 8 اﺳﺘﺨﻮان ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ در دو ردﯾﻒ اﻓﻘﯽ 4 ﺗﺎﯾﯽ ردﯾﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ 8 اﺳﺘﺨﻮان در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﮫﺎی ﺳﺎﻋﺪ و در ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﮫﺎی ﮐﻒ دﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ رﺑﺎطﮫﺎ اﺗﺼﺎل دارﻧﺪ.

دلائل ﺻدﻣﺎت ﻣﭻ دﺳت
- ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺻﺪﻣﺎت ﻣﭻ دﺳﺖ ﺳﻘﻮط ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﺼﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﮐﻒ دﺳﺖ ﺑﯿﺎﻓﺘﯿﻢ.
- ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﮫﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐ ﻣﭻ دﺳﺖ ﺑﺨﺼﻮص در زﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت ﻣﺪاوم و ﺗﮑﺮاری اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﻣﭻ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﺒﺐ ﺑﻮرﺳﯿﺖ ﻣﭻ و ﺳﻨﺪرم ﺗﻮﻧﻞ ﻣﭻ دﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﺷﺎﻧه ھﺎی آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﻣﭻ دﺳت
- ﺗﻮرم
- ﮔﺮﻣﯽ در ﻣﭻ
- درد
- ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻣﭻ دﺳﺖ
- ﮐﺎھﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺣﺮﮐﺎت ﻣﭻ دﺳﺖ
- ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ واﺿﺢ

مراجعه به پزشک
- وﺟﻮد درد ﺷﺪﯾﺪ
- وﺟﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ واﺿﺢ در ﻣﭻ : اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﭻ ﯾﺎ دررﻓﺘﮕﯽ ﻣﭻ وﺟﻮد دارد.
- وﺟﻮد ﺑﯽ ﺣﺴﯽ در ﻣﭻ و دﺳﺖ.
- ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺣﺮﮐﺖ دادن ﻣﭻ دﺳﺖ.
- اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ درد ﭘﺲ از 12-24 ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﺼﺮف داروھﺎی ﺿﺪ درد.

http://www.iranorthoped.ir/iranorthoped_content/media/image/2011/09/2265_orig.jpg

ﺷرح ﺣﺎل و ﻣﻌﺎﯾﻧه
- در ﻣﻮرد ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ آﺳﯿﺒﮫﺎی ﻣﭻ دﺳﺖ و ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ در آن آﺳﯿﺐ رخ داده ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
- ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﭻ دﺳﺖ از ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﺮای رد آﺳﯿﺐ و ﻧﺎﺣﯿﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ.
- ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺮوﻗﯽ دﺳﺖ ( ﻧﺒﺾ ھﺎ )
- ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺼﺒﯽ دﺳﺖ ( ﺣﺲ و ﺣﺮﮐﺖ )
- ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﻟﻤﺲ ﻣﭻ دﺳﺖ : وﺟﻮد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﻟﻤﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﭻ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﭻ اﺳﺖ ﮐﻪدﭼﺎر ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﻏﻠﺐ در ﻋﮑﺲ رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
- ﮔﺎھﯽ ﻋﮑﺲ رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ از ﻣﭻ و ﺳﺎﻋﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

درﻣﺎن 
 درﻣﺎن در ﺧﺎﻧه :
- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط روی دﺳﺖ دﭼﺎردرد و ﺗﻮرم ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﭻ ﺷﺪﯾﺪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم داد اﺳﺘﺮاﺣﺖ دادن ﺑﻪ ﻣﭻ اﺳﺖ.
- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ واﺿﺢ ﯾﺎ دردﺧﯿﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ درد از اﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ ﯾﺎ اﯾﺒﻮﺑﺮوﻓﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻻزماﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ را روی ﺑﺎﻟﺶ ﻧﺮﻣﯽ ﻗﺮار دھﯿﺪ و ﺑﻪ آن اﺳﺘﺮاﺣﺖ دھﯿﺪ.
- ﻣﺤﻞ آﺳﯿﺐ را ﺑﺎ ﯾﺦ ﺳﺮد ﮐﻨﯿﺪ. اﻣﺎ ﯾﺦ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روی ﻣﭻ ﻗﺮار ﻧﺪھﯿﺪ. ﮐﯿﺴﻪ ﺣﺎوی ﯾﺦ را درون ﺣﻮﻟﻪ ای ﻗﺮار دھﯿﺪ و ﺣﻮﻟﻪ را روی ﻣﭻ دﺳﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻼﺋﻢ آﺳﯿﺐ ﻣﺜﻞ درد ﯾﺎ ﺗﻮرم ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ روز اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ واﺿﺢ ﯾﺎ دردﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ در دﺳﺖ داﺷﺘﯿﺪ ﻣﭻ را روی ﯾﮏ ﺑﺎﻟﺶ ﻧﺮم ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﯿﺪ.

http://www.iranorthoped.ir/iranorthoped_content/media/image/2010/10/486_orig.jpg

  درﻣﺎن ﭘزﺷﮑﯽ :
- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﭻ دﺳﺖ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﻮد ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ و ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﭻ دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ در ﻟﻤﺲ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﭻ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ را رد ﻧﻤﻮد.
- در ﻣﻮارد ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﭻ دﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﺰان ﻧﺎراﺣﺘﯽ , ﻣﯿﺰان ﺗﻮرم, ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﭻ و اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ھﺎی ﭘﻨﮫﺎن ( ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ رﯾﺰی ﮐﻪ در ﻋﮑﺲ رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﻮد ) ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ از آﺗﻞ ﺑﻨﺪی ﻣﭻ دﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ. در ﻣﻮارد ﺷﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﭘﻨﮫﺎن ﻣﭻ ﻻزم اﺳﺖ طﯽ 5-10 روز آﯾﻨﺪه از ﻣﭻ رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺠﺪد اﻧﺠﺎمﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
- در ﻣﻮارد ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ و ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ﺧﻔﯿﻒ ﻣﭻ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ آﺗﻞ ﺑﻨﺪی ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﻤﯽ ﮐﺎھﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﭻ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ازﺗﺸﺪﯾﺪ درد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
- ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺪت درد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داروھﺎی ﺿﺪ درد ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮد.
- اﻏﻠﺐ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﻘﻂ ﯾﺦ درﻣﺎﻧﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻌﺪ از 48 ﺳﺎﻋﺖ از ﮔﺮﻣﺎ درﻣﺎﻧﯽ ھﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
- ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ھﺎی ﻣﭻ دﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ھﻤﺎن وﯾﺰﯾﺖ اول درﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ اورﺗﻮﭘﺪ ارﺟﺎع ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑورﺳﯾت ﻣﭻ دﺳت
ﺑﻮرﺳﮫﺎ ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺣﺎوی ﻣﺎﯾﻊ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻟﻐﺰﻧﺪﮔﯽ و ﻧﺮم ﮐﺮدن ﺣﺮﮐﺎت ﺗﺎﻧﺪوﻧﮫﺎ درﻣﺤﻞ ﻣﻔﺼﻞ ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در اﺛﺮ ﺣﺮﮐﺎت و ﺿﺮﺑﺎت ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﻮرس در آن اﻟﺘﮫﺎب رخ ﻣﯿﺪھﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺎد ﺑﺮ روی ﻣﭻ دﺳﺖ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺮو ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺜﻞ راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﺳﻮارﮐﺎران و زﻧﺎن ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل ﮐﻪ زﯾﺎد ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رخ ﻣﯿﺪھﺪ.

نشانه ها: دردﻣﭻ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﭻ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﺧﻢ ﺷﻮد ﯾﺎ ھﻨﮕﺎم اﻋﻤﺎل وزن روی ﻣﭻ ﻋﻼﻣﺖ اﺻﻠﯽ آن اﺳﺖ, ﮔﺎھﯽ ﺗﻮرم در روی ﻣﭻ دﺳﺖوﺟﻮد دارد.

درمان:درﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﭻ و ﺳﺮﻣﺎ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ, در ﻣﻮارد ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮ ﮔﺎھﯽ ﭘﺰﺷﮏ از اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت ﯾﺎ داروھﺎی ﺿﺪ اﻟﺘﮫﺎﺑﯽ و
ﯾﺎ در درﺟﻪ آﺧﺮ از ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺎﯾﻊ درون ﺑﻮرس ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮزن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺳﻧدرم ﺗوﻧل ﻣﭻ دﺳت
ﺗﻌﺮﯾﻒ:ﻋﺼﺐ ﻣﺪﯾﻦ( median nerve) ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻠﻮی ﻣﭻ دﺳﺖ از داﺧﻞ ﯾﮏ ﺗﻮﻧﻞ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﻟﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎرﭘﺎل ﺗﻮﻧﻞ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺑﻪ ﻋﻀﻼت ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻋﺼﺐ ﻣﯽ دھﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺲ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻒ دﺳﺖ و اﻧﮕﺸﺘﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﻟﺘﮫﺎب ﻋﻀﻼت,ﺗﺎﻧﺪوﻧﮫﺎ ﯾﺎ
ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻧﻞ ﮐﺎرﭘﺎل ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻋﺼﺐ در داﺧﻞ ﺗﻮﻧﻞ ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻋﻼﯾﻢ اﯾﻦ ﺳﻨﺪرم ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻋﻼﯾﻢ:
ﯾﮏ درد ﮔﻨﮓ در ﻣﭻ و ﺳﺎﻋﺪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه درد ﺗﯿﺮ ﮐﺸﻨﺪه ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﯾﺎ
ﯾﮏ درد ﺳﻮزاﻧﻨﺪه ﻣﭻ دﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺑﯽ ﺣﺴﯽ در اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺷﺴﺖ,اﺷﺎره و اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ
درد ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

درﻣﺎن:
•اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﭻ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﭻ ﺑﻨﺪ ﯾﺎ آﺗﻞ
•رد اﺑﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ(دﯾﺎﺑﺖ از ﻋﻠﻞ ﻣﮫﻢ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)
•در ﻣﻮارد ﻣﻼﯾﻢ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﭻ ﺑﺎ آﺗﻞ ﺑﻨﺪی و اﺳﺘﻔﺎده از داروھﺎی ﺿﺪاﻟﺘﮫﺎﺑﯽ اﺳﺎس درﻣﺎن اﺳﺖ
•در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻋﻼﯾﻢ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺮاﺣﯽ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﯾﮕﯾری
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ طﯽ 3-5 روز دردﻣﭻ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫﺒﻮد ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ زودﺗﺮ دﭼﺎر ﺗﺸﺪﯾﺪﻋﻼﺋﻢ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﭘﯾﺷﮕﯾری
ﺑﺴﯿﺎری از ورزﺷﮫﺎ ﻣﺜﻞ اﺳﮑﯿﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﺴﺘﻌﺪ آﺳﯿﺒﮫﺎی ﻣﭻ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦﮐﺎر ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﭻ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﭻ ﺑﻨﺪھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﯾش آﮔﮭﯽ
- اﻏﻠﺐ ﭘﯿﭻ ﺧﻮردﮔﯽ ھﺎی ﻣﭻ دﺳﺖ طﯽ 3-5 روز ﺑﮫﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
- در ﻣﻮرد ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ھﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع آن ﭘﯿﺶ آﮔﮫﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و آﻧﺮا ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.


پورتال پزشکی ورزشی ایران