تبلیغات
پایگاه تخصصی هنرهـــای رزمــــی - در رفتگی زانو
1393/09/23

در رفتگی زانو

   نوشته شده توسط: م ف    نوع مطلب :پزشکی ورزشی ،

http://a248.e.akamai.net/7/248/432/20110621154142/www.msdlatinamerica.com/ebooks/RockwoodGreensFracturesinAdults/files/01b1a66648dac7efa72fa9402474b4ea.gif

ﻣﻨﻈﻮر از در رﻓﺘﮕﯽ زاﻧﻮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮان ھﺎی دﺧﯿﻞ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﻔﺼﻞ زاﻧﻮ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮏ ﻧﺮﻣﺎل ﺧﻮد در ﻣﺤﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪه و
ﺷﮑﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ. اﺳﺘﺨﻮان ھﺎ در ﻣﺤﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﺗﻮﺳﻂ رﺑﺎط ھﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺗﺼﺎل دارﻧﺪ. در زاﻧﻮ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺨﻮن ھﺎی ﺳﺎق ( درﺷﺖ ﻧﯽ و ﻧﺎزک ﻧﯽ )
ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪﯾﻦ رﺑﺎط ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان ران اﺗﺼﺎل دارﻧﺪ و اﯾﻦ رﺑﺎط ھﺎ ﺳﺒﺐ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻔﺼﻞ زاﻧﻮ و ﺣﻔﻆ ﺷﮑﻞ و ﮐﺎرﮐﺮد آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در دررﻓﺘﮕﯽ زاﻧﻮ اﯾﻦ
رﺑﺎط ھﺎ ﭘﺎره ﺷﺪه واﺳﺘﺨﻮان ھﺎی ﺳﺎق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان ران درﻣﺤﻞ ﻣﻔﺼﻞ زاﻧﻮ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه و زاﻧﻮ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻋﻠل دررﻓﺗﮕﯽ زاﻧو
• دررﻓﺘﮕﯽ زاﻧﻮ ﻧﺎدر اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ در زﻣﯿﻨﻪ ﺿﺮﺑﺎت ﺷﺪﯾﺪ وارده ﺑﻪ زاﻧﻮ رخ ﻣﯽ دھﺪ.
• اﻓﺘﺎدن روی زاﻧﻮ از ﻋﻠﻞ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ .
• ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ از ﻋﻠﻞ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ .
• ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺮوی ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ زاﻧﻮ ﺳﺒﺐ دررﻓﺘﮕﯽ آن ﻣﯽ ﺷﻮد.
• در زاﻧﻮی ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه ( در رﻓﺘﻪ ) اﻣﺘﺪاد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ ران و ﺳﺎق از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود و زاﻧﻮ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﯾوﻣﮑﺎﻧﯾﮏ ورزﺷﯽ
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﺮ در ورزش ھﺎﯾﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺣﺘﻤﺎل آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻓﺸﺎرﻧﺪه ( اﺻﺎﺑﺖ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐ ﻣﻐﺰ
در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺸﺮده ﺷﺪن ﻣﻐﺰ درآن ﻧﺎﺣﯿﻪ ) ﯾﺎ ﻧﯿﺮوی ﮐﺸﺸﯽ وارده ﺑﻪ ﺳﺮ ( ﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐ ﻣﻐﺰ در ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﮫﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه
ﺳﺮ ) و ﯾﺎ ﻧﯿﺮوی ﭼﺮﺧﺸﯽ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه روی ﺳﺮ ( ﻣﺜﻞ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪن از روی ﻣﻮﺗﻮر وﻏﻠﺖ زدن ) .
ﺗﻤﺎم ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ درﺧﻮﻧﺮﺳﺎﻧﯽ – ﮐﺎرﮐﺮد و ﻧﯿﺎزﺑﻪ اﻧﺮژی ﻣﻨﺎطﻖ ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﻐﺰ ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺨﺶ ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

http://sportsrehabcoach.com/wp-content/uploads/2014/06/dislocated-patella.jpg

ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت و ﺑررﺳﯽ ھﺎی ﻻزم
• اﻧﺠﺎم ﻋﮑﺲ رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در زاﻧﻮ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
• ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺒﺾ : آﺳﯿﺐ ﻋﺮوق درﻧﺎﺣﯿﻪ زاﻧﻮ ﺑﺪﻧﺒﺎل دررﻓﺘﮕﯽ زاﻧﻮ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ و ﭘﺰﺷﮏ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺾ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻋﺮوﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎق ﭘﺎ ﺧﻮن ﻣﯽ دھﻨﺪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺸﺖ زاﻧﻮ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
• در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﻧﺠﺎم آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﯾﺎ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ داﭘﻠﺮ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﺮوق ﭘﺎ ﻻزم اﺳﺖ.
• ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺼﺎب ﭘﺎ : اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺪﻧﺒﺎل دررﻓﺘﮕﯽ زاﻧﻮ اﻋﺼﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زاﻧﻮ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﺳﺎق و ﭘﺎ ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺣﺲ و ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دﭼﺎر ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪﮔﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﭘﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻻ آوردن و ﭘﺎﺋﯿﻦ آوردن ﭘﺎ در ﻣﺤﻞ ﻣﭻ و ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﭘﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ و ﺧﺎرج در ﻣﺤﻞ ﻣﭻ ﭘﺎ را ﺗﺴﺖ ﮐﻨﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺲ ﭘﺎ و ﺳﺎق را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﯽ ﺣﺴﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

درﻣﺎن
درﻣﺎن در ﺧﺎﻧه:
اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ درﻣﺎن ﮔﺮدد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آب ﺳﺮد ﯾﺎ ﯾﺦ را روی ﻣﺤﻞ ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪه ﻗﺮار داده ﺗﺎ درد و ﺗﻮرم ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

درﻣﺎن طﺑﯽ :
ﺟﺎ اﻧﺪازی : ﭘﺰﺷﮏ اﯾﻦ اﻣﺮ را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ داد .
ﺑﯽ ﺗﺤﺮک ﺳﺎزی : ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺻﺪﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﮫﺒﻮدی ھﻢ زاﻧﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ آﺗﻞ ﯾﺎ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﯽ ﺗﺤﺮک ﺳﺎزی دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻢ ﺷﺪﮔﯽ زاﻧﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد.
ارﺟﺎع : از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دررﻓﺘﮕﯽ زاﻧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﭘﺎرﮔﯽ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد رﺑﺎطﯽ ھﻤﺮاه اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از ﮐﺎھﺶ ﺗﻮرم ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ اورﺗﻮﭘﺪ ﯾﺎ ﺟﺮاح زاﻧﻮ
ﺟﮫﺖ اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ رﺑﺎط ارﺟﺎع ﮔﺮدد.

ﭘﯾش ﮔﯾری
• ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﺻﺪﻣﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ زاﻧﻮ در ورزش ( اﺳﺘﻔﺎده از زاﻧﻮﺑﻨﺪ در ورزش ھﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ )
• اﺟﺘﻨﺎب از ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺮﯾﺪن از ارﺗﻔﺎع زﯾﺎد روی ﺳﻄﻮح ﺳﺨﺖ .

ﭘﯾش آﮔﮭﯽ
• ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
• اﻏﻠﺐ ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﯽ دارد.
• اﻏﻠﺐ ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﯽ دارد.
• ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﺎن ( ﺳﺮﺧﺮگ ) در 21 – 32 % ﻣﻮارد رخ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﻮری دارد .
• ﺑﻌﺪ از ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻮب اﺳﺖ و زاﻧﻮ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺣﺮﮐﺎت ﻧﺮﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
• ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری زاﻧﻮ
• درد ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻪ در 46 % ﻣﻮارد اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.