تبلیغات
پایگاه تخصصی هنرهـــای رزمــــی - کمیته ها و هیئت های اجرایی مسابقات کونگ فو
1393/10/1

کمیته ها و هیئت های اجرایی مسابقات کونگ فو

   نوشته شده توسط: م ف    نوع مطلب :آئین نامه ها ،مسابقات ،


1­ ­- کمیته مسابقات
2- کمیته داوران
3- کمیته پزشکی
4- کمیته انضباطی
5-کمیته روابط عمومی
6- کمیته تدارکات
7- گروه جدول و گویندگان
8- گروه ثبت نام، وزن کشی و قرعه کشی
این هیات از طرف ریاست نیوکونگ فو کشور انتخاب میگردد وشامل کمیته ها و گروههای ذیل میباشد :
کمیته مسابقات ، کمیته داوران ، کمیته پزشکی ، کمیته انضباطی ، کمیته روابط عمومی ، کمیته تدارکات ، هیئت ژوری ، گروه (جدول ، ثبت نام) و گروه تصویربرداری.
 

1­ ­- کمیته مسابقات :
کمیته برگزاری مسابقات متشکل از یک رئیس و دو معاونت که وظایفشان به شرح ذیل میباشد:
 وظایف مسئول کمیته مسابقات :
1- عهده دار تمامی اموریست که به طریقی به برگزاری مسابقات مربوط میشود.
2- بررسی تجهیزات سالن ، زمین مسابقه ، خوابگاه ودیگر موارد مربوط به مسابقات.
3- بررسی مشکلات بوجود آمده در طول مسابقات و الزام به رفع آنها طبق آئین نامه سبک .
4- نظارت و همکاری با کمیته ها و عوامل مرتبط با مسابقات در زمان برگزاری.
5- هماهنگی و نظارت جهت صدور احکام قهرمانی ، مدال ، کاپ و غیره...
6- مسئول برگزاری قبل از مسابقات تعیین خواهد کرد که در فینال میتوان نسبت به رای و نتیجه مسابقه اعتراض کرد یا خیر و در صورت موافقت حق اعتراض در فینال تا سه برابر مبلغ ورودی مسابقات افزایش خواهد داشت.
تبصره : مبلغ اعتراض برای هر مسابقه حداکثر تا معادل مبلغ ورودی همان مسابقات میباشد. 
7- ارائه گزارش کامل مسابقات و جداول مربوطه ظرف 48 ساعت کاری بعد از اتمام مسابقات به دفترمرکزی نیوکونگ فو.
تبصره : مسئول کمیته مسابقات میبایست تمامی امور محوله خود را با هماهنگی ریاست نیو کونگ فو کشور انجام نماید.


2- کمیته داوران :
متشکل از یک رئیس ، یک دبیر و هیئت همراه داوری که وظایفشان بشرح ذیل میباشد :
وظایف مسئول کمیته داوران :  
1- تهیه لیست داوران منتخب و ارائه آن به ریاست نیوکونگ فو کشور و ارنج داوران برای قضاوت مسابقات و در صورت لزوم جایگزین کردن آنها.
2- مواردی که در طول مسابقات پیش می آید و مربوط به داوری و اجرای قوانین آن میباشد ( تفسیر،تدبیر،تدبر در مواردی از قوانین که در آیین نامه داوری لحاظ نشده است)با مشورت و نظر اعضای هیت ژوری و مسئول برگزاری مسابقات.
3- دخالت در رای نهایی ، زمانی که عدم توافق بین کادر داوری وجود داشته باشد( طبق قوانین ).
4- نظارت برنحوه قضاوت و اعمال داوران .
5- پیشنهاد اعضاء هیئت ژوری به ریاست سبک کشور و نظارت بر امور محوله ایشان در طول مسابقات.
6- محاسبه رای های داد شده توسط اعضاء هیئت ژوری و اعلام رای نهائی مسابقه (محاسبه به گونه ای انجام میپذیردکه پس از رسیدگی به هر اعتراض توسط هیئت ژوری برگه اعتراض و تجدید نظر توسط کمیته انضباطی به مسئول کمیته داوران ارجاع میگردد، وایشان امتیازات بالا و پایین اعضای ژوری را حذف و طبق امتیاز باقیمانده هر فرد ، برنده را به میز جدول جهت اعلام معرفی مینماید).
7- ارائه گزارش مکتوب و مشروح از نحوه داوری مسابقات به مسئول برگزاری مسابقات حداکثر تا 48ساعت پس از پایان مسابقات.
8- تعیین بهترین داور مسابقات طبق آیین نامه .
تبصره : کمیته داوران میبایست با کمیته برگزاری مسابقات در انجام امور محوله خود در سالن مسابقات هماهنگ باشد .


1-2 زیر مجموعه های کمیته داوران در مسابقات (کادر داوران) :
1- کادر داوران :
کادر داوری مسابقات از طریق مسئول کمیته داوران به ریاست سبک کشور پیشنهاد میشود که به ازای هر تشک  شامل :
1- یک نفرسرداور   2- سه نفرداورکنار درمسابقات پومای و چهار نفر داورکنار در مسابقات فومای    3- یک نفرثبات 4- یک نفر داور وسط در مسابقات پومای   5- یک نفر وقت نگهدار برای هر تشک. (درمجموع تعداد پنل داوری درمسابقات پومای و فومای هفت نفر میباشد).

الف : وظایف سر داور:
1- نظارت و راهنمایی گروه شامل: (داور وسط ، داوران کنار ، وقت نگهدار و ثبات).
2- به تعلیق در آوردن مسابقه در صورت مواجه با مواردی که احتیاج به تعمق دارد .
3- رسیدگی و نظارت به امتیازات داد شده توسط داوران کنار و اعلام نتیجه نهائی هرمسابقه.
4- درج شماره مسابقه ، شماره تشک و تثبیت برگه امتیازدهی هرمسابقه .
5- اعلام برنده هر مسابقه طبق قوانین.
6- نظارت بر صحت و تائیدکلیه علائم اشاره ای داور وسط شامل : (اخطار ، تذکر ، کم کاری ، عدم کفایت ، کسب حالتهای امتیازی ، ناکدان ، اخراج و...)
7- مشورت با داوران کنار در صورت مشکوک بودن حالتهای امتیازی ، تذکر و اخطارها.
8- چگونگی محاسبه امتیازها ی ثبت شده توسط داوران کنار و دیگر قوانینی که توسط سرداور میبایست لحاظ گردد:
الف) سرداور میبایست بالاترین و پایین ترین امتیازات داده شده به هر مبارز را که توسط داوران کنار ثبت شده حذف و امتیاز باقی مانده را بطور مجزا برای هر مبارز به تابلو نمایش امتیازات اضافه نماید.
ب) سرداور فقط امتیازات مربوطه ، تذکر و اخطارهایی که توسط داور وسط اعلام میگردد را طبق قوانین میتواند تائید و در تابلو امتیازات لحاظ نماید ( بلافاصله پس از اعلام داور وسط)  و در امتیازیهای ثبت شده توسط داوران کنار اجازه اعمال رای نداشته و فقط موظف میباشد آن امتیازات را در پایان هر راند محاسبه و  بر روی تابلو امتیازات اعمال نماید.
تبصره: سرداور تمامی ضرباتی که منجر به افتادن حریف شود ، ضربه مجاز پا به سر حریف ،ناکدان ،ناک اوت ،اخطار و تذکراتی که از مبارزین سر میزند و یا داور وسط اعلام میکند را اجازه ی تایید و تثبیت دارد .
ج) سرداور در پایان دو راند میبایست با توجه به تابلو اعلام امتیازات و کسر نمرات منفی هر فرد از امتیازات دو راند ایشان ، مبارزی که امتیاز بالاتری را کسب نموده ، برنده اعلام نماید و در صورت تساوی مجموع امتیازات مبارزین در دو راند اجازه برگزاری راند سوم مسابقه را صادر نماید و چنانچه مجدداً دو مبارز در راند سوم هم جمع امتیازات سه راندشان مساوی شده  میبایست مراجعه شود به آیین نامه داوری مسابقات.
پ) هرگاه مبارزی ناک اوت و یا جمع امتیازات منفی وی به هشت 8 و یا جمع ناکدان او به دو2 رسید ، سرداور می بایست همان لحظه مسابقه را متوقف و حریف مقابل وی را برنده اعلام نماید .
 
ب : وظایف داور وسط : 
1- کنترل پوششهای ایمنی مبارزان شامل : (کلاه ، محافظ لثه ، کاپ ، ساقبند ، روبند پا ، دستکش و غیره...).
2- نظارت دقیق بر اعمال و نحوه مسابقه مبارزین و اجرای بیطرفانه قوانین.
3- کنترل کوتاه بودن ناخن انگشتان پا درمسابقات آزاد و انگشتان دست و پا در مسابقات نیمه آزاد و نظافت فردی و مرتب بودن لباس مبارزین .
4- فراخوانی مبارزین به محوطه مسابقه .
5- اعلام شروع ( کوندرآی ) و پایان ( کامی سمای ) درهر راند مسابقه.
تبصره : راند به وقت مجاز و قانونی هر مسابقه (مراجعه به بند مدت زمان هر مسابقه در آیین نامه داوری) اطلاق میگردد.
6- هدایت مبارزین پس از پایان هر راند به محل استراحت (جایگاه مربی) .
7- داور وسط تمامی امتیازاتی که پس از اجرای فن ، خود مجری فن به زمین بیفتد را طبق قوانین پس از تائید سرداور یک نمره از امتیاز وی کسر و امتیاز مربوطه را اعلام کرده سپس ثبات بر روی تابلو امتیازات اعمال مینماید.
8- تصمیم گیری و اجرای علائم اشاره ای شامل : (کسب حالتهای امتیازیها ی، اخطار ، تذکر ، کم کاری ، ناکدان و ناک اوت و غیره ... توسط مبارزین) با تائید سر داور.
9- اجرای علائم اشاره ای و فرامین مسابقه.(داور وسط میبایستی روبروی میز سرداور و در محل مورد نظر قرار گرفته و علائم را بطور کاملا واضح اعلام نماید).
10- داور وسط بعد از پایان هر راند میبایست از تشک خارج و در جایگاه خود سمت چپ میز سر داور تا شروع مجدد بازی مستقر گردد . در صورت برگزاری مسابقات در رینگ میبایست در محل نقطه سفید مستقرگردد.
11- تصمیم گیری برای حالت عدم آمادگی مبارزین با تائید سرداور.
12- حتی المقدور جلوگیری از وقوع صدمه مبارزین در حین مسابقه.
13- شمارش حالتهای ناک دان وناک اوت.
14- اعلام برنده نهائی با نظر نهائی سرداور.(داور وسط می بایستی پس از تائید سرداور در محل اجرای اعلام اشاره ای ایستاده و اول روبه سرداور و سپس پشت به میز سرداور دست فرد پیروز را به علامت برنده مسابقه بالا ببرد).
 
دیگر حالت هایی که داور وسط مجازمیباشد تا مبارزه را متوقف نماید :
1- مبارزی که به هردلیل زمین بیفتد.
2- مبارزی که به جهت ارتکاب مواردی همچون ( تذکر و اخطار) میبایست جریمه گردد .
3- مبارزی که مصدوم شده باشد.
4- زمانی که مبارزین در مبارزه پر اغتشاش ( درهم و برهم ) بیش از دو ثانیه درگیر شده و به نقاط مجاز یکدیگر ضربه وارد نمایند.
5- در مواردیکه لوازم ایمنی یا لباس مبارز از حالت عادی خارج و یا مبارز درخواست تایم (زمان) مینماید.
6- مبارزی که حریف خود را ناک دان ، ناک اوت و یا به وی ضربه ی وارد نماید که باعث افتادن حریف و یا خودش شود .(ثبت امتیاز توسط سرداور)
7- ضربه مجاز پا به سر حریف. (ثبت امتیاز توسط سرداور.


تبصره 1: مبارزی که بعد ازاجرای فن خود به زمین بیفتد ، داور وسط میبایست پس از کسر یک نمره از امتیاز ضربه
 ( طبق قوانین امتیاز دهی) امتیاز وی را اعلام نماید.


ث : وظایف داوران کنار:
1- دادن امتیازهای کسب شده توسط مبارزین بصورت مستقل طبق قوانین در برگه امتیازدهی مربوطه .
تبصره 1) : داوران کنار فقط امتیازهای که مبارزین به زمین نمی افتند بجز ضربه مجاز پا به سر را بصورت مستقل ثبت مینمایند و ضرباتی که منجر به افتادن یک از مبارزین میشود، ناکدان ،ناک اوت و نمرات منفی(اخطار،تذکر)و ضربه مجاز پا به سر  را ثبت نمی نمایند و آن امتیاز را فقط ثبات پس از اعلام داور وسط و تایید سرداور ثبت مینماید.
2- تثبیت و تحویل برگه امتیازدهی مربوطه به وقت نگهدار در پایان مسابقه جهت بررسی سر داور و اعلام برنده.
3- توجه کامل به هر دو بازیکن در حین مسابقه.
4- هرگاه ضربه خطا و یا هر حالت دیگری که داور وسط متوجه نشده است(مثل ضربه به نقاط ممنوع حریف و..) با کسب اجازه از سرداور موقعیت را توضیح دهد.
5- عدم صحبت با سایر افراد بجز سرداور و داور وسط ( آنهم در صورت لزوم ) .
تبصره 2) : داوران کنار هیچیک از حالتهای امتیازدهی و اتفاقاتی که در حین مبارزه توسط داور وسط اعلام میگردد را اجازه ثبت در برگه ثبت امتیازات خود  ندارند .
 
پ : وظایف ثبت کننده (ثبات) :
1- ثبت امتیازات اعلام شده توسط داور وسط برای هر مبارز بصورت مجزا پس از تایید سر داور.
2- جمع و ثبت امتیازات منفی ( اخطار و تذکر ) هر مبارز بصورت مجزا و اطلاع به سر داور در صورتیکه یکی از دو مبارز جمع تذکر و اخطارهایش به (هشت امتیاز منفی) رسیده باشد. ( اخطار دو امتیاز منفی و تذکر یک امتیاز منفی میباشد ) .
3- ثبت ناک دان دو مبارز بصورت مجزا و اطلاع به سرداور در صورتیکه جمع ناک دان یکی از مبارزین به تعداد دو بار رسیده باشد.
 
تبصره یک) : ناکدان ، ناک اوت ، نمرات منفی و کسب امتیازات هر فرد میبایست در برگه امتیازدهی خودش درج گردد.

4- ثبت ناک اوت و یا باخت مبارز در اثر باخت پزشکی(طبق نظر پزشک و سرداور قادر به ادامه مسابقه نباشد).
5- اضافه نمودن امتیاز داوران کنار به تابلو اعلام امتیازات پس از محاسبه سرداور.
تبصره دو) : ثبت تمامی موارد ذکر شده در بند های وظایف ثبات پس از تائید سرداور و اعلام داور وسط  میبایستی انجام پذیرد.
 
و: وظایف وقت نگهدار:
1- کنترل وسایل مورد نیاز داوری از قبیل: (کرنومتر، پرچم ، راکت ، تخته اعلام برنده ، امتیاز انداز، ماژیک ، سوت ،خودکار، ماشین حساب ، برگه های امتیازدهی وغیره...).
2- عهده دار نگهداشتن وقت مفید راندها و زمان استراحت بین راند ها.
3- نشان دادن نام فرد پیروز با ذکر شماره مسابقه پس از اعلام سرداور به گروه تصویربرداری و اطمینان از ثبت آن.
4- توزیع و جمع آوری برگه های امتیازدهی داوران کنار، قبل و بعد از هر مسابقه.
5- گرفتن برگه های امتیاز دهی داوران کنار در پایان هر راند و تحویل آن به سر داور جهت اعلام برنده آن راند .
6- ضمیمه کردن برگه امتیازات داوران کنار و ثبات به برگه محاسباتی سرداور و ارجاع آن در پایان هر مسابقه به کمیته داوران.
تبصره : وقت نگهدار موظف است وسایل و ادوات داوری که پیش از شروع مسابقات تحویل وی گردیده را پس از پایان مسابقات به کمیته داوران تسلیم نماید. ( حفظ و نگهداری این وسایل تا لحظه تحویل به عهده ایشان میباشد).
 
ت : هیئت ژوری :
الف: اعضاء هیئت ژوری 3 نفر میباشند که بنا به پیشنهاد مسئول کمیته داوران و با تائید ریاست  سبک کشور از میان داوران پیشکسوت و کارشناسان مجرب انتخاب میگردند .
وظایف هیئت ژوری :  
1- رسیدگی دقیق به موضوع اعتراضات کتبی که توسط کمیته انضباطی به این هیئت ارجاع میگردد . (تجدید نظر در مورد مسابقه مورد اعتراض)
2- اعلام امتیازات و نمرات منفی هر مبارز بصورت جداگانه وکتبی بعد از بازدید فیلم و ارجاع آن به کمیته انضباطی.
تبصره : اعضای هیئت ژوری میبایست به صورت مجزا تمام امتیازات ، ناکدان و ناک اوت تذکر ،و اخطارها را ثبت نمایند( هر یک از اعضاء بصورت مجزا اعمال امتیاز نمایند) ، و عیناً آنرا توسط مسئول کمیته انضباطی  به مسئول کمیته داوران ارجاع نمایند ، مسئول کمیته داوران پس از حذف بالاترین و پایین ترین امتیاز، امتیاز نهائی (امتیازات باقیمانده ) را در برگه اعتراض ثبت و پس از تثبیت مجدد به کمیته انضباطی ارجاع و در آخر رای نهایی صادر شده به مسئول جدول تحویل و اعلام میگردد.
3- استقرار در جایگاه مخصوص و از پیش تعیین شده در طول مسابقات.
سایر موارد ی که میبایست لحاظ گردد :
1- داوران مسابقه میبایست تمامی افکار خود را در جهت چگونگی انجام مسابقه متمرکز نمایند و با مبارزین و تماشاچیان و سایرین هیچگونه صحبتی نداشته باشند.
2- داوران و قضات در مسابقات بین المللی نباید هموطن و در مسابقات داخلی نباید مربی ،فامیل و یا اولیاء شرکت کنندگان آن مسابقه باشند و میبایست اینگونه موارد قبل از شروع مسابقه توسط خود فرد به مسئول کمیته داوران اطلاع داده و جای خود را با فرد دیگری تعویض نمایند. در صورت رعایت نکردن موارد ذکر شده واحراز تخلف توسط مسئولین فرد خاطی به کمیته انضباطی سبک معرفی خواهد شد.
3- اعضاء هیئت ژوری نمیتوانند بطور مستقیم به عملکرد داوران اعتراض نمایند و فقط تصمیم گیری در مورد اعتراضاتی که توسط کمیته انضباطی ارجاع شده به عهده آنها میباشد که در صورت عدم رعایت شخص دیگری با تائید ریاست سبک کشور بعنوان جایگزین انتخاب خواهد شد.
4- اعضای هیئت ژوری و داوران به هیچ عنوان مجاز نمیباشند محل استقرار خود را که توسط مسئول کمیته داوران تعیین شده ، بدون هماهنگی ایشان ترک نمایند.
تبصره : پنل داوری میبایست تمامی امور محوله خود را با مسئول کمیته داوران هماهنگ نمایند .
 
3- کمیته پزشکی :
پزشک مسابقات الزاماً میبایست از فدراسیون پزشکی و یا از هئیت ورزشی استان به محل مسابقات اعزام گردد ، در غیر اینصورت میبایست دارای معرفی نامه معتبر از وزارت بهداشت  و درمان  باشد. 
 
4- کمیته انضباطی :
متشکل از یک فرد آگاه به امورمسابقات و قوانین انضباطی نیوکونگ که میبایست کلیه امور محوله به ایشان با هماهنگی مسئول کمیته مسابقات انجام پذیرد .
 
وظایف کمیته  انضباطی :
1- ارائه فرم اعتراض و تجدید نظر در مسابقه به معترضین و ارجاع و پیگیری آن جهت حصول نتیجه به هیئت ژوری.
تبصره یک : کمیته انضباطی بعد از دریافت مبلغ در نظر گرفته شده اعتراض ، مبلغ و فرم مربوطه را تحویل مسئول مسابقات داده و بعد ازگرفتن تائید و تثبیت ایشان ، برگه اعتراض را به همراه فیلم مربوطه تحویل هیئت ژوری مینماید.
تبصره دو : معترض فقط تا ده دقیقه بعد از مسابقه مربوطه میتواند اعتراض خود را به کمیته انضباطی ارجاع نماید و بعد از اتمام زمان در نظر گرفته شده هیچگونه اعتراضی مورد قبول نمیباشد.
تبصره سه : بعد از تجدید نظر نهایی بصورت کتبی توسط هیئت ژوری و محاسبه و تائید مسئول کمیته داوران و یا اتمام زمان ذکر شده هیچ اعتراضی مورد قبول واقع نمیگردد .
تبصره چهار: بعد از تجدید نظر هیئت ژوری ،کمیته انضباطی برگه اعتراض و امتیازات اعضاء ژوری را به کمیته داوران  جهت محاسبات ارجاع داده سپس رای نهایی توسط کمیته انضباطی جهت ثبت و اعلام رای تسلیم میز جدول میگردد.
2- هماهنگی با نیروی انتظامی و مسئول کمیته برگزاری مسابقات جهت حفظ نظم وحراست از سالن و نحوه برگزاری مسابقات.
3- بررسی و نظارت بر ورود و خروج افراد به محوطه مسابقات.
4- تهیه گزارش از تخلفات و اعتراضات کتبی و ارائه آن به کمیته مسابقات برای ارجاع به دفتر مرکزی سبک حداکثر تا 48 ساعت بعداز اتمام مسابقات.
5- بررسی شکایات واصله از سوی سرپرستان تیمها ، داوران و ورزشکاران و... .
6- در صورت امکان ، تهیه فیلم و گزارش از مشکلات، شکایات و تخلفات مطرح شده در مسابقات.
 
5-کمیته روابط عمومی :
وظایف کمیته روابط عمومی :
1- اطلاع رسانی از زمان ، مکان و نحوه برگزاری قبل از شروع مسابقات (جراید ، سایت ، دورنگار)... .
2- تهیه گزارش در طول مسابقات جهت درج در جراید و اطلاع رسانی عمومی از نتایج و نحوه برگزاری حداکثر 48 ساعت پس از پایان مسابقات.
3- رایزنی و هماهنگی جهت پوشش تصویری و صوتی مسابقات.
4- رایزنی جهت جذب اسپانسر و دعوت میهمانان ویژه به مسابقات.
5- تهیه پلاکارد ، بنر و سایر تبلیغات در داخل و خارج سالن مسابقات.
6- تهیه پوستر ،تقدیر نامه و ... مسابقات.
7- تکریم در اهداء جوایز و احکام و مدالهای قهرمانی.
تبصره : کلیه  امور محوله به کمیته روابط عمومی میبایست با هماهنگی ریاست سبک کشور و مسئول مسابقات انجام پذیرد.
 
6- کمیته تدارکات :
یک نفر بنا به پیشنهاد کمیته روابط عمومی و تائید ریاست سبک نیوکونگ فوکشورانتخاب میگرددکه وظایفش به شرح ذیل میباشد:
وظایف کمیته تدارکات :
1- خیر مقدم و تکریم به میهمانان ویژه در زمان مسابقات.
2- برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه مسابقات.
3- تهیه و تدارک اقلام و لوازم مورد نیاز مسابقات از قبیل (تشک ،میز،صندلی وغیره).
4- پیش بینی پذیرائی از کادر اجرائی مسابقات و میهمانان ویژه.
5- نظارت بر حفظ نظافت سالن مسابقات و خوابگاه.
6- نظارت بر مشکلات خوابگاه و غذای شرکت کنندگان در طول مسابقه.
تبصره : مسئول کمیته تدارکات می بایستی تمامی امور محوله را با هماهنگی مسئول کمیته روابط عمومی انجام نماید.
 
7- گروه جدول و گویندگان :
متشکل از دو یا سه نفر  متخصص امرکه اشراف کامل به امور مسابقات و شرایط و ضوابط جدول را داشته باشند.
 
وظایف گروه جدول و گویندگان :
1- بستن جدول مسابقات بعد از قرعه کشی با نظارت مسئولان کمیته های مسابقات ، داوران و نمایندگان تیمهای شرکت کننده.
2- اعلام اسامی ورزشکاران، رده سنی،رنگ کلاه و تشک مربوط به مسابقه دهندگان ، پنج دقیقه قبل از شروع هرمسابقه جهت حاضر شدن .
3- ثبت اسامی برندگان در جدول مسابقات بعد از پایان هر مسابقه .(هر شرکت کننده که پیروزی وی توسط سرداور تائید و اعلام گردید میبایست بعد از تثبیت سرداور، برگه مسابقه خود را جهت ثبت در جدول مسابقات ، تحویل میز جدول نماید).
4- اعلام عناوین کسب شده توسط شرکت کنندگان وتیمها .
5- در صورت وجود اعتراض ، جلوگیری از بازی بعدی (وزن اعتراضی) تا اعلام نتیجه مورد اعتراض توسط کمیته انضباطی و ثبت آن در جدول.
6- رسیدگی و جوابگوی به سئوالات مطروحه سرپرستان تیمها.
7- ارائه برگه امتیازدهی سرداوران در هر مسابقه (ضمناً شماره بازی در روی برگه امتیازدهی جهت احراز درج شده باشد).
تبصره : گروه جدول و گویندگان میبایست تمامی امور محوله خود را با هماهنگی مسئول برگزاری مسابقات انجام نماید.
 
8- گروه ثبت نام ، وزن کشی و قرعه کشی :
1- وزن کشی و ثبت نام مبارزین با نظارت نماینده سبک کشور و همکاری مسئول برگزاری مسابقات و نمایندگان .
 تبصره یک : مربیان یا سرپرستان تیمها می توانند نظاره گر مراحل وزن کشی باشند ولی حق دخالت در نحوه ثبت نام ، قرعه کشی و وزن کشی  را ندارند.
تبصره دو : شرکت کنندگان فقط یکبار و آنهم در زمان اعلام شده از  قبل وزن کشی خواهند شد ، مراحل وزن کشی و ثبت نام در طی مدت اعلام شده از طرف گروه برگزار کننده انجام می گیرد و کسانی که نتوانند در محدوده زمانی از پیش اعلام شده ، مراحل وزن کشی و ثبت نام را بگذرانند  امکان شرکت در مسابقات را از دست خواهند داد.
تبصره سه : شرکت کنندگان فقط در گروه وزنی و سنی خود مجاز به شرکت در مسابقه میباشند.
تبصره چهار: داشتن کارت بیمه ورزشی معتبر عکس دار ، گواهی سلامت از پزشک ، شناسنامه ورزشی معتبر سبک نیوکونگ فو و مدرک شناسائی معتبر عکس دار در زمان ثبت نام الزامی است.
2- بررسی مدارک مورد نیاز ثبت نام و تطبیق فرد شرکت کننده با مدارک شناسائی آن.
3- صدور کارت شرکت در مسابقات پس از گذراندن مراحل توزین و ثبت نام متقاضی .
تبصره پنج : شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مسابقات و زمان و مکان وزن کشی از قبل توسط کمیته روابط عمومی به اطلاع خواهد رسید. در صورت کسری مدارک ، کارت شرکت در مسابقات تا حصول و تکمیل مدارک  صادر نخواهد گردید.
تبصره شش : کلیه امور محوله به گروه ثبت نام ،  وزن کشی و قرعه کشی میبایست با هماهنگی مسئول برگزاری مسابقات انجام پذیرد .
 
 9- گروه تصویربرداری :
تعداد این گروه مبتنی بر تعداد محوطه مسابقه (تشک ، رینگ) ، شرایط سالن و طبق صلاحدید مسئول برگزاری مسابقات تعیین میگردد که وظایفشان به شرح ذیل میباشد:
 
وظایف گروه تصویربرداری :
1- ثبت و ضبط هر مسابقه ازآغاز تا پایان آن .
تبصره : گروه تصویربرداری میبایست تمامی علائم اشاره ای داور وسط ،حرکات و رفتار مبارزین و اعلام برنده توسط داور وسط را  با تائید سرداور ضبط نمایند.
1- ثبت و ضبط افتتاحیه ، اختتامیه و نحوه برگزاری مسابقات.
2- ثبت و ضبط مراحل اهداء جوایز ،کاپ ، مدال واحکام به نفرات و تیمهای برتر.
3- مصاحبه با شرکت کنندگان ، میهمانان ویژه و مسئولین.
تبصره : مسئول گروه تصویر برداری موظف میباشد فیلمهای گرفته شده از مسابقات را جهت ارجاع  به دفتر مرکزی سبک برای بررسی نحوه برگزاری مسابقات ، ثبت و بایگانی تحویل مسئول کمیته روابط عمومی نماید.
تبصره : گروه تصویربرداری تمامی امور محوله خود را میبایست با هماهنگی مسئول کمیته روابط عمومی انجام نمایند.